گروه پالاگرایدر آکرونالین

نگاهي گذرا به دنياي امروز ورزش ، تفاوت گذشته و حال ورزش هاي هوايي و جهاني شدن آن را بيش از پيش آشكار مي سازد . رقابت برمبناي دانش ، جسارت ، زمان، ارتباطات ، امکانات ، ممارست و قدرت تصميم گيري یک خلبان رمز بقا و غلبه او بر حريفان قدرتمند و بزرگ است.


درصد پیشرفت پروژه:

100%

تکنولوژی مورد استفاده:

css, html, php


مشاهده وب سایت