شرکت آریا گچ پلدختر

شرکت سپهر پرداش آسمان (نت وان) بااستفاده از توانایی های بالقوه فنی و با استفاده از تکنولوژی روزاین سایت را برای شرکت آریا گچ پلدختر  با دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی نموده است.


درصد پیشرفت پروژه:

100%

تکنولوژی مورد استفاده:

ajax, css, html, java, jquery, net1, net1cms, php


مشاهده وب سایت