کانون بازنشستگان

شرکت سپهر پردازش آسمان با تکیه بر توان کارکنان و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا موفق به طراحی اتوماسیون برای ارگان های دولتی و غیر دولتی می باشد.


درصد پیشرفت پروژه:

100%

تکنولوژی مورد استفاده:

ajax, css, html, java, jquery, net1, net1cms, php


مشاهده وب سایت