شبکه گردشگری مجازی ایران

 استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی به پدیده ای با عنوان «گردشگری مجازی» انجامیده که دیدار از مکان های گردشگری ومعرفی ظرفیت ها و قابلیت های صنعت توریسم از طریق ابزارهای هوشمندانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) .


درصد پیشرفت پروژه:

100%

تکنولوژی مورد استفاده:

ajax, cms, css, html, java, jquery, net1, net1cms, php


مشاهده وب سایت