سیستم مدیریت ساختمان سپهر

شرکت سپهر پرداش آسمان(ثبت 3126) بااستفاده از توانایی های بالقوه فنی و با استفاده از تکنولوژی روز سیستم مدیریت آنلاین ساختمان «سپهر» را طراحی کرده است.


درصد پیشرفت پروژه:

100%

تکنولوژی مورد استفاده:
مشاهده وب سایت