سامانه مدیریت شهرک ها

شرکت سپهر پردازش آسمان در این اتوماسیون دولتی  مدیریت شهرک ها و ثبت درخواست ها و قرارداد ها و معرفی واحدهای تجاری و بسیاری عملیات دیگر را ارائه نموده است.


درصد پیشرفت پروژه:

100%

تکنولوژی مورد استفاده:

ajax, css, html, java, jquery, net1, net1cms, php


مشاهده وب سایت