پدر خوانده

پدر خوانده بعنوان الگویی موفق در جامعه ی اجتماعی و هنری برای مخاطبان خود در هر دوره ای بوده و تا کنون یکی از اسطوره های بی رقیب دنیای سینماست. این اپلیکیشن دارای شناسنامه ی جامعی در باره زندگی و مراحل موفقیت پدر خوانده است.


درصد پیشرفت پروژه:

100%

تکنولوژی مورد استفاده:

ajax, css, html, java, jquery, net1, net1cms, php


مشاهده وب سایت