٠۶
مهر

نرم افزار ها با طراحی ماژولار

modular-design.jpg
به طور کلی میتوان گفت نرم افزار های ماژولار به نرم افزار هایی گفته میشود که از یک هسته قدرتمند در مرکز که کار کنترل و نظارت را بر عهده دارد، و یک سری بخش های مختلف با کارها و وظایف متنوع  که ارتباط تنگا تنگی با هسته دارند تشکیل شده. یکی از مزایای برجسته این نوع طراحی قابلیت توسعه پذیری بسیار راحت آن است به طوریکه میتوان به صورت نامحدود بخش ها (ماژول هایی) به آن اضافه کرد.
 

 معیارهای طراحی ماژولار نرم افزار عبارتنداز:      

استقلال عملکردی

مفهوم استقلال عملکردی در طراحی ماژولار نرم افزار،  نتیجه طبیعی واحدبندی و مفاهیم تجرید و پنهان سازی اطلاعات است.هدف این است که هر ماژول تنها یک زیر عملیات خاص را انجام دهد و یک واسط ساده ای داشته باشد تا دیگران آن واحد را تنها از طریق یک واسط ساده بتوانند ببینند.

استقلال از آنجایی اهمیت پیدا میکند که اگر ماژولها دارای استقلال عملکردی باشند، توسعه و نگهداری آنها آسانتر خواهد بود. استفاده مجدد از ماژولها نیز امکانپذیر خواهد شد. پس استقلال عملکردی کلید طراحی خوب و طراحی خوب کلید کیفیت نرم افزار است. استقلال توسط دو معیار کیفی همبستگی و جفت شدن اندازه گیری میشود.

 

همبستگی

همبستگی،بعنوان یک معیار طراحی ماژولار نرم افزار، یکپارچگی عملکردی نسبی یک ماژول را نشان میدهد. یک ماژول همبسته تنها یک عمل واحدی را انجام میدهد و نیاز بسیار کمی به محاوره با روالهایی که در سایر ماژولهای سیستم انجام میشوند، خواهد داشت. در طراحی نرم افزار، هدف بیشتر کردن همبستگی است.

به ماژولی که کارهای متفاوتی را انجام میدهد و این کارها به هم وابستگی و ربط ندارند، همبسته اتفاقی گفته میشود. به ماژولی که کارهای وابسته به هم را انجام میدهد، همبسته منطقی میگویند. اگر در ماژولی کارهایی باشند که به هم مرتبط هستند و همه باید در یک محدوده زمانی خاص اجرا شوند، این ماژول همبستگی زمانی را نشان میدهد.اگر تمامی عناصر پردازشی بر روی یک قسمت از یک ساختار داده تمرکز داشته باشند، در این صورت همبستگی ارتباطی در آن ماژول خواهد بود.

 

جفت شدن

جفت شدن،بعنوان یک معیار طراحی ماژولار نرم افزار، بیانگر میزان نسبی وابستگی بین ماژولها است. جفت شدن به پیچیدگی واسط بین ماژولها و داده ای که بین واسطها پاس داده میشود، بستگی دارد. هدف ما کم کردن جفت شدن تا حد ممکن است.ارتباطات ساده در بین ماژولها باعث میشود فهم نرم افزار ساده تر شود و خطای رخ داده در یک موقعیت در کل سیستم منتشر نشود. انواع جفت شدن ها عبارتنداز: جفت شدن داده ای، جفت شدن کنترلی، جفت شدن خارجی، جفت شدن عمومی، جفت شدن محتوا، جفت شدن کامپایلر و جفت شدن سیستم عامل.

 

روشهای ابتکاری برای طراحی ماژولار نرم افزار موثر:

  1. در اولین تکرار برای ارزیابی ساختار برنامه، جفت شدن را کاهش و همبستگی را افزایش دهید.
  2. سعی شود ساختارهایی که پهنای خروجی زیادی دارند کم گردند و هر چه عمق ساختار افزایش می یابد پهنای ورودی بیشتر شود.
  3. سعی شود محدوده تاثیر یک ماژول در محدوده کنترلی آن ماژول قرار داشته باشد.
  4. واسطهای ماژولها به نحوی ارزیابی گردند تا پیچیدگی و افزونگی آنها کم و سازگاری آنها بیشتر شود.
  5. ماژولها باید به نحوی تعریف شوند که عملیات آنها قابل پیش بینی باشند.
  6. سعی شود ورودی های هر ماژول کنترل شده باشند و از ارتباطات معیوب اجتناب شود. این عامل جفت شدن محتوا را از بین میبرد.

 

 

نظرات

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.